Regulamin korzystania z serwisu climaterecovery.pl

§1 Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

 1. Roha Group – Roha Group Sp. z o.o. (zwana dalej również Administratorem) z siedzibą we Wrocławiu (kod 54-427), przy ul. Rudzkiej 9-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, NIP 787 20 16 487, REGON 300252235.
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Roha Group Sp. z o.o.
 3. Serwis Internetowy/Serwis – portal internetowy umieszczony pod adresem www.climaterecovery.pl/www.climaterecovery.com
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Serwisu internetowego.
 5. Formularz – formularz zawierający dane niezbędne do wykonania zamawianej przez Użytkownika usługi.
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Roha Group z chwilą akceptacji Regulaminu.
 7. Usługa – świadczenie wykonywane przez Roha Group na rzecz Użytkownika za pośrednictwem formularzy kontaktowych w serwisie.

§2 Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności dokonywania za jego pośrednictwem zamówień usług, ich wykonywania na rzecz Użytkownika, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  W regulaminie opisaliśmy również sposoby i zasady, na jakich gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe pozyskane za pomocą formularzy kontaktowych w serwisie, które opisane zostały szczegółowo w §16 regulaminu.

§3 Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenia, na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 5.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami dwóm wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta w celu korzystania z usług Serwisu powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej. Użytkownik powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.
  W celu właściwego świadczenia Usług Roha Group korzysta z plików cookies (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Roha Group. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

§4 Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik może bezpłatnie odczytać, pobrać niniejszy Regulamin, a także utrwalić go i odtworzyć.
 2. Użytkownikowi zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym.
 3. Roha Group świadczy usługi wyłącznie na użytek własny Użytkowników. Nie zezwala się na korzystanie z usług przez Użytkowników lub jakichkolwiek materiałów powstałych w wykonaniu usług w celach komercyjnych, jakichkolwiek innych celach – w tym w celach informacyjnych, świadczenia usług, doradzania jakimkolwiek innym podmiotom, materiałów powstałych w trakcie wykonania usługi lub jakości świadczonych usług z ofertami, usługami lub materiałami innych podmiotów świadczących podobne usługi.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Kontakt z Roha Group można uzyskać:
  1. pod numerem telefonu 603 446 366
  2. kierując korespondencję na adres wskazany w §1 ust. 1
  3. wysyłając wiadomość e-mail na adres: marketing@roha.com.pl

§5 Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Roha Group za pośrednictwem Serwisu Internetowego usługi zamówienia kontaktu w celu przedstawienia oferty produktowej ze strony Roha Group.

§6 Korzystanie z treści serwisu internetowego

 1. Wszelkie materiały umieszczone w Serwisie Internetowym, które nie stanowią lub nie powstały w drodze wykonania zamówionych Usług mają charakter wyłącznie publicystyczny lub informacyjny.
 2. W granicach określonych przepisami prawa oraz niniejszego regulaminu każdy może korzystać z treści umieszczonych w Serwisie przez Roha Group nieodpłatnie.

§7 Akcje promocyjne

 1. Roha Group może prowadzić akcje promocyjne. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z założeń danej promocji każdorazowo określonych w regulaminie danej promocji.

§8 Składanie zamówienia na kontakt w celu przedstawienia oferty

 1. W przypadku chęci zamówienia kontaktu za pomocą formularza, użytkownik wypełnia wymagane pola formularza kontaktowego podając swoje dane osobowe identyfikacyjne i adresowe. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi.
  Użytkownik, aby wysłać formularz, powinien także zaakceptować niniejszy regulamin serwisu internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wykonania usługi.
  Skuteczne przesłanie formularza powoduje wyświetlenie strony z podziękowaniem i deklaracją kontaktu ze strony Doradcy Roha Group.Roha Group może prowadzić akcje promocyjne. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z założeń danej promocji każdorazowo określonych w regulaminie danej promocji.

§9 Wykonanie usługi

 1. Wykonanie usługi zamówionej przez Użytkownika polega na kontakcie z Użytkownikiem oraz na przesłaniu mu pocztą elektroniczną na wskazany adres materiałów informacyjnych oraz danych dotyczących oferty produktowej, której dotyczy zapytanie.
 2. Termin wykonania usługi wynosi od 3 do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Roha Group przyjęcia zamówienia.

§10 Autorskie prawa majątkowe

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści: tekstów, rysunków, schematów, ilustracji, fotografii umieszczonych w Serwisie Internetowym oraz innych dokumentów uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zwane dalej Utworami, należą do Roha Group i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
 2. Bez uzyskania odrębnej, pisemnej zgody Roha Group, żaden z Utworów umieszczonych w Serwisie Internetowym lub uzyskanych przez Użytkownika w drodze wykonania przez Roha Group usługi nie może być rozpowszechniany, a także dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie (w tym także w sposób elektroniczny). Powyższe zastrzeżenie dotyczy wszelkich pól eksploatacji. Wykonanie którejkolwiek z Usług nie powoduje przejścia na Użytkownika majątkowych praw autorskich do Utworu powstałego w wykonaniu Usługi.
 3. Postanowienia Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do Utworów umieszczonych w Serwisie Internetowym lub uzyskanych przez Użytkownika w drodze wykonania złożonego zamówienia, do których autorskie prawa majątkowe w całości lub w części należą do innych osób.
 4. Wykorzystanie Utworów w sposób naruszający autorskie prawa majątkowe lub autorskie prawa osobiste, może rodzić odpowiedzialność karną lub cywilną.
 5. Użytkownik Serwisu internetowego może kopiować teksty, ilustracje, schematy, fotografie w części lub całości pod warunkiem uzyskania zgody od Roha Group (poprzez e-mail: marketing@roha.com.pl) oraz umieszczenia czytelnej informacji pod lub przed materiałem o źródle pochodzenia informacji poprzez umieszczenie aktywnego linka (dofollow w rozumieniu Google): Źródło: www.climaterecovery.pl

§11 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Roha Group poprzez przesłanie jej w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: marketing@roha.com.pl lub w formie pisemnej poprzez przesłanie jej na adres Roha Group wskazany w §1ust.1.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 10 dni od dnia wystąpienia przyczyny stanowiącej podstawę zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Użytkownika oraz wskazywać jej przedmiot tj. opisaną przyczynę złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz żądanym rozstrzygnięciem.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Roha Group poprzez przesłanie informacji na użyty w trakcie zgłaszania reklamacji adres e-mail Użytkownika, albo w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej, poprzez przesłanie informacji na adres pocztowy wskazany przez Użytkownika (a jeżeli go nie wskazał to na adres wskazany jako adres nadawcy).

§12 Dane osobowe

 1. Dane osobowe pozyskane za pomocą serwisu www.climaterecovery.pl oraz www.climaterecovery.com zbierane są od Użytkownika w sposób dobrowolny.
 2. Administratorem danych osobowych jest Roha Group Sp. z o.o. (zwana dalej Administratorem) z siedzibą we Wrocławiu , przy ul. Rudzkiej 9-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, NIP 787 20 16 487, REGON 300252235.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie składania zamówienia.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Roha Group na rzecz Użytkownika Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia swoich danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
 6. Zakres zgody wyrażanej przez Użytkownika obejmuje gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
 7. Po uzyskaniu odrębnej nieobowiązkowej zgody Klienta, o którą pytamy przy wypełnianiu formularza, jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji o aktualnych promocjach i ofertach handlowych.
 8. Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą telefoniczną, mailową oraz tradycyjną pocztową. Adresy podane zostały w par. 4, pkt. 5.

§13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Roha Group zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu w Serwisie.
 3. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.